Exhibition Mum Mam Dumb Damn

3d3f48 d806f79188404b0c8efca781933b2cc1~mv2 d 2423 3412 s 4 2

Collaboration with Angleseay Based Artist Eli Acheson-Elmassry for Mum Mam Dumb Damn 


12.01.18 - 23.02.18
MUM MAM DUMB DAMN
by Eli Acheson-Elmassry

A truly unique and remarkable exhibition created in response to the Alzheimer’s disease by artist Eli Acheson-Elmassry about her personal relationship with her mother, who sadly died of the illness in 2004.

The exhibition will officially open at 14:00, Sunday 14.01.18 featuring a live performance. A warm welcome to all!

To coincide with the exhibition, Eli will lead workshops suitable for people living with dementia (and their families). There is a limited capacity for all three workshops – to book (£5 per person or take advantage of 4 tickets for £12) – 01286 685 222. The workshops will take place on:
Saturday | 20.01.18 | 10:00 – 11:00, 11:30 – 12:30, 13:00 – 14:00.

Artist statement 
Eli Acheson-Elmassry is interested in investigating the physical and metaphysical relational nature of living and inanimate things. Those articles that exist significantly in her life, her intuited relationship with them through their usage or communication is a focal point of formal exploration and material visual manifestation. At times these items may have involved power struggles with her own preferred idea of a personal identity. Through handling, observing and contemplation, a deeper examination of the make-up of the self, it's identity and sentience is conceived anew through her art. This creative activity probes social and spiritual issues and the wider political domains, including the complex strata of the realisation of personality, the nature of the soul and the physics of consciousness. 

Eli Acheson-Elmassry works across a range of sculptural, fabric and painted media including latex to create coloured flexible ‘Supple-Body’ sculptures and installations which are a kind of meta-object. Video and illumination may be incorporated. Using common household or large man-made objects, she grasps and re-forms items of significance to her in order to recondition their role, suggest new alignments of meaning and lay out alternative psyches of shape. Her recent work resembles coloured skins, intensely saturated yet semi-transparent and with an elastic fragility, a kind of socio-psychological epidermis.

The sources, similarities and contradictions of religious beliefs offer themselves to philosophical questioning, following her experience of life within both Christian and Muslim households in Britain, Egypt and Saudi Arabia. Questions that penetrate a reading of the historical and worldwide responses to the human intimations of a spiritual dimension within and out-with ourselves are a focus of poetic exploration and expression. Issues of territory, geo-political, domestic, familial, together with recent conflicts of understanding between the secular and the spiritual, are of concern. Through her work she aims to make connections of feeling and thought between these differing realms, offering challenges to routine assumptions.

Now based in North Wales, Acheson-Elmassry attended Glasgow School of Art (1990) and Leeds Metropolitan University (MFA 2000). She lived for six years in Saudi Arabia (2004-2010), where her artwork received national recognition. Since a major solo exhibition in Jeddah in 2010 she has been exhibiting across Europe and the Middle East as well as in London and in Wales.


12.01.18 - 23.02.18
MUM MAM DUMB DAMNgan Eli Acheson-Elmassry

Arddangosfa unigryw sydd wedi ei greu mewn ymateb i gyflwr Alzheimer gan yr artist Eli Acheson-Elmassry am ei pherthynas hi gyda’i mam oedd yn byw gyda’r cyflwr.

Agorir yr arddangosfa am 14:00 dydd Sul, 14.01.18 gyda perfformiad arbennig yn rhan o’r seremoni. Croeso cynnes i bawb!

I gydfynd gyda’r arddangosfa, bydd Eli yn arwain gweithdai sydd yn addas i bobl sydd yn byw gyda dementia (a’u teuluoedd). Llefydd cyfyngedig – i archebu (£5 yr un neu manteisiwch ar y cynnig o 4 tocyn am £12) – 01286 85 222. Cyhelir y gweithdai:
Sadwrn | 20.01.18 | 10:00 – 11:00, 11:30 – 12:30, 13:00 – 14:00.

Mwy am yr artist:
Diléit Eli Acheson-Elmassry yw ymchwilio i natur gorfforol a metaffisegol y berthynas rhwng pethau byw a difywyd. Mae’r pethau sy’n arwyddocaol yn ei bywyd, a’r berthynas mae hi’n ei theimlo â nhw drwy eu defnyddio neu eu cyfleu, yn ganolbwynt i archwiliad ffurfiol ac amlygiad gweledol materol. Ambell waith efallai fod yr eitemau hyn wedi cynrychioli brwydrau gyda’i syniad hi ei hun o hunaniaeth bersonol. Trwy afael mewn pethau, a sylwi a myfyrio arnynt, mae ei chelfyddyd yn ysgogi o’r newydd archwiliad dyfnach o wneuthuriad yr hunan, ei hunaniaeth a’i ymdeimlad. Ymchwil yw’r gweithgaredd creadigol hwn i faterion cymdeithasol ac ysbrydol a’r parthau gwleidyddol ehangach, gan gynnwys haenau cymhleth gwireddiad personoliaeth, natur yr enaid a ffiseg ymwybyddiaeth. 

Mae Eli Acheson-Elmassry yn gweithio mewn amrediad o gyfryngau cerfluniol, ffabrig a phaent, gan gynnwys latecs, i greu cerfluniau a gosodweithiau lliwgar ‘ystwyth o gorff’ sydd yn fath o feta-wrthrych. Gall y gwaith gynnwys elfennau fideo a goleuo. Gan ddefnyddio pethau a geir yn gyffredin yn y ty, neu wrthrychau gwneuthuredig mawr, mae hi’n gafael mewn eitemau o arwyddocâd iddi ac yn eu hailffurfio er mwyn ailgyflyru eu rôl, awgrymu cyfliniadau ystyr newydd a chyflwyno ysbryd amgen i’w ffurf. Mae ei gwaith diweddar yn ymdebygu i groen lliwgar, yn ddirlawn ddwys ac eto’n lled-dryloyw a gyda breuder elastig, math o epidermis cymdeithasol-seicolegol.

Mae tarddiad credoau crefyddol, y tebygrwydd rhyngddynt a’r modd y maen nhw’n gwrth-ddweud ei gilydd, yn destun delfrydol ar gyfer holi athronyddol, yn sgîl ei phrofiad o fywyd o fewn teuluoedd Cristnogol a Mwslimaidd ym Mhrydain, yr Aifft a Saudi Arabia. Wrth ofyn cwestiynau sy’n ceisio dehongli ymatebion hanesyddol ledled y byd i’r modd y mae bodau dynol yn canfod dimensiwn ysbrydol mewnol ac allanol, sefydlir ffocws i ymchwiliad a mynegiant barddonol. Mae cwestiynau tiriogaeth, geowleidyddol, domestig, teuluol, ynghyd â gwrthdrawiadau dealltwriaeth diweddar rhwng y seciwlar a’r ysbrydol, yn gwestiynau o bwys. Trwy ei gwaith mae’n ceisio gwneud cysylltiadau, o ran teimlad a meddwl, rhwng y gwahanol fydoedd hyn, gan herio’r tybiaethau arferol.

Er mai yng ngogledd Cymru y mae hi’n byw bellach, mynychodd Eli Acheson-Elmassry Ysgol Gelf Glasgow (1990) a Phrifysgol Metropolitan Leeds (MFA 2000). Treuliodd chwe blynedd yn Saudi Arabia (2004-2010), lle daeth ei gwaith celf i sylw cenedlaethol. Ers cynnal arddangosfa unigol fawr yn Jeddah yn 2010 bu’n arddangos ar hyd a lled Ewrop a’r Dwyrain Canol yn ogystal ag yn Llundain ac yng Nghymru.

© Huw McGregor 2015